Phát triển du lịch tâm linh bằng nguồn lực xã hội hoá | QTVNhững năm qua, không chỉ bố trí nguồn lực thỏa đáng mà tỉnh còn huy động hiệu quả các nguồn xã hội hóa từ nhân dân, doanh nghiệp cho công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần thiết thực bảo vệ, gìn giữ di tích, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời tạo cơ sở, nền tảng vững chắc để thúc đẩy phát triển loại hình du lịch tâm linh.

https://galaxypub.vn/

Quảng Ninh TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.